ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

DESIGNED FOR ALL GENERATIONS

          ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ Intergeneration Family พร้อมคนหลากหลายวัยซึ่งถือเป็นเทรนด์การอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นมาใหม่ แลนดี้ แกรนด์จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบฟังก์ชันบ้านหรูมิติใหม่ แบบ super luxury ที่เน้นการ connect เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ใช้สอยส่วนตัว กับพื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง ในการทำกิจกรรมในครอบครัวมากขึ้น เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างเป็นอิสระรองรับกับความต้องการของแต่ละครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

          ตลอดจนการคัดสรรวัสดุคุณภาพดีมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสะดวก ความปลอดภัย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยทุก Generation อาทิ นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยให้ทุกครอบครัวอบอุ่นและแข็งแรง