Tips & Guides

สิ่งสำคัญคือ ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดในการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์แต่ละอย่างภายในห้องน้ำให้ดี และยังถูกต้องตามหลักการด้วย
231 View
สำหรับบ้านสองชั้นปัญหาที่อาจจะเจอก็คือการซึมของน้ำจากห้องน้ำชั้นบนลงมาชั้นล่าง ทำให้เกิดรอยด่างบนฝ้าเพดานของชั้นล่างและอาจทำให้ฝ้าด้านล่างพังเสียหายได้
210 View
92 View
790 View
242 View
430 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc