ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Business Development Manager (พัฒนาส่วนภูมิภาค)

วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2567

รายละเอียดงาน : ศึกษา วิจัย และพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในเชิง Vertical/horizontal integration or diversification

Qualifications & experience

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานอสังหา (Franchise)
 • Grown mindset ,Positive thinking
 • Have service mind and interpersonal skill
 • Proactive

Tasks & responsibilities

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในเชิง Vertical/horizontal integration or diversification
 • ศึกษาเกี่ยวกับตลาดของหน่วยงานที่กำลังริเริ่ม/วิเคราะห์
 • รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลคู่แข่ง
 • ร่วมจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยงานใหม่ที่ได้ศึกษา และวิเคราะห์ จากกิจกรรมข้างต้น
 • วิเคราะห์ สรรหาช่องทางการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นำเสนอแผนการตลาด และจัดทำ Campaign ริเริ่มและต่อเนื่องเพื่อหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสร้าง Sales lead
 • ติดต่อประสานงานกับ Partners Supplier ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ
 • บริหารดูแลความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า

Benefits

 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต / โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี /ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพและความสนใจ
 • เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รางวัลพนักงานอายุงานยาวนาน
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมายในบางตำแหน่ง

 


ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png