ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2567

รายละเอียดงาน : บริหารจัดการงานบุคคล วางแผน จัดการ และควบคุมการทำงานธุรการในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น

รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการงานบุคคล 
 • วางแผน จัดการ และควบคุมการทำงานธุรการในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • จัดสรรงบประมาณในการจัดการงานธุรการ และควบคุมงบประมาณให้อยู่ในงบที่กำหนด
 • ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ แม่บ้าน และพนักงานส่งของให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพดี พร้อมเตรียมติดต่อประสานงานการสั่งซื้อ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต ช่างซ่อม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเตรียมรายงานนำเสนอต่อผู้บริหารถึงการทำงานในแผนก และรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
 • แรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้น
 • การจัดสวัสดิการ การจ่ายเงินชดเชยหรือบำเหน็จบำนาญปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
 • การจัดระบบการบริหารงานบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทเมื่อบริษัทร้องขอความร่วมมือ
 • ร่วมเป็นคณะทำงานเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อบริษัทร้องขอความร่วมมือ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงานเป็นหลัก และเคยดูแลด้านงานสรรหา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศ และทุ่มเท การทำงานให้กับองค์กรได้ดี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 • มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งใน และนอกองค์กร

 

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพและความสนใจ
 • เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รางวัลพนักงานอายุงานยาวนาน
 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมายในบางตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png