ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Digital Marketing of Capplus Product

วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2567

รายละเอียดงาน : ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ Capplus (แคพพลัส)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • สร้าง Brand Awareness ให้คนในพื้นที่รู้จักบริษัท จุดขายของบริษัทและทำเลที่ตั้งของสาขา
 • ทำแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาขาเป็นที่รู้จักในพื้นที่โดยรอบและหาลูกค้าเพิ่มให้กับสาขาผ่านสื่อ Onilne และ Offline
 • สร้าง Content และยิง Ad Online ผ่านสื่อ Social ( Facebook / IG / Google / Youtube )
 • จัดหาและประสานงาน Agency ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสาขา
 • กำหนดกลยุทธ์ภาพลักษณ์สื่อในสาขาให้สอดคล้องกับ Corporate Direction โดยเน้นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการขายและติดตั้งให้อัพเดทตรงกันพร้อมกันทุกสาขา
 • เตรียมความพร้อมของ Display (โมเดล , Perspective , ป้ายราคา ) และเอกสารการขาย (Catalog , Leaflet) ให้สาขา
 • กำกับดูแลเรื่องการต่อสัญญาป้ายประชาสัมพันธ์สาขา การจัดหา Supplier ในการผลิตสื่อต่างๆ เช่น ป้ายกองโจร
 • กำกับดูแลประสานงานกับหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งป้าย
 • ดูแลภาพลักษณ์สาขา ทุกไตรมาส และติดตามให้เกิดการแก้ไขปรับ ปรุงสาขาให้ภาพลักษณ์ดีอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด การโฆษณา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด และวางแผนสื่อโฆษณา อย่างน้อย 2-3 ปี และสามารถประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดกับ Supplier ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำการตลาด Online และ Offline
 • มีความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด สามารถวางแผน IMC และ มีความรู้ด้านการทำ CRM รวมทั้ง สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมงานได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพและความสนใจ
 • เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รางวัลพนักงานอายุงานยาวนาน
 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมายในบางตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png