ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Business development

วันที่ประกาศ : 29 มกราคม 2567

รายละเอียดงาน : สร้างผลิตภัณฑ์ และธุรกิจใหม่จากการวิจัยและพัฒนาออกสินค้า และบริการใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดสำหรับองค์กร

รายละเอียดงาน

1. ศึกษา และวิเคราะห์ ริเริ่มโครงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางตรง และทางอ้อม

2. วางแผนโครงการและธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

3. วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดเพื่อเจาะตลาดสินค้าที่ได้พัฒนาและวิจัย

4. วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสมอ

 

คุณสมบัติ

-        จบปริญญาตรี ด้านวิจัยและพัฒนา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-        จบปริญญาโท ด้านบริหาร เอกการเงิน หรือการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-        มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา

-        มีประสบการณ์ด้านวางแผนการตลาด และการดำเนินการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

-        สามารถริเริ่ม วางแผน และทำให้โครงการสำเร็จได้ด้วยตนเอง

-        มีความรับผิดชอบสูง

-        มีกรอบความคิดแบบเติบโตสูง (High growth mindset)

-        เป็นคนกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในความสำเร็จของเป้าหมาย

-        อัธยาศัยดี สามารถร่วมงานกับคนภายนอก และภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพและความสนใจ
 • เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รางวัลพนักงานอายุงานยาวนาน
 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมายในบางตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png