ระเบียบการชำระเงิน

ระเบียบการชำระค่างวดงานก่อสร้าง


เมื่อบริษัทฯ ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามสัญญาแล้วเสร็จ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกับท่าน เพื่อนัดชำระค่างวดงานก่อสร้างบ้านดังขั้นตอนต่อไปนี้


1. ขั้นตอนการแจ้งชำระค่างวดงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่บัญชีจะทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในงวดงานที่แล้วเสร็จกับท่าน  เมื่องวดงานแล้วเสร็จตามสัญญา วิศวกรผู้ควบคุมงาน จะทำหนังสือส่งมอบงานก่อสร้างและแจ้งการชำระเงินงวด เพื่อให้ท่านชำระภายใน 7 วัน ตามวันที่กำหนด โดยท่านสามารถติดต่อนัดชำระ  และสอบถามรายละเอียดของการชำระค่างวดได้โดยตรง กับเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีที่ดูแลท่าน ตามที่แจ้งใน “คู่มือ หน้าที่ 1”  ได้ ณ เวลาทำการ

2. ขั้นตอนการรับชำระค่างวด

หากท่านประสงค์จะชำระค่างวดงานตามใบแจ้งหนี้กับบริษัทฯ  
ขอให้ท่านติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน ที่ดูแลท่านเป็นลำดับแรกโดยท่านชำระค่างวดได้ที่ แลนดี้ โฮม ทุกสาขา คลิกเพื่อติดต่อ แลนดี้ โฮม

 
โอนค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี : บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
ตามรายละเอียดดังนี้
            •  ธนาคารกรุงเทพ 
            •  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
            •  ธนาคารกสิกรไทย 
            •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
            •  ธนาคารธนชาต 
            •  ธนาคารทหารไทย 


ส่วนบริการลูกค้า โทรสารหมายเลข 02-938-3461
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-938-3444 ถึง 54 ต่อ 2823 แผนกบัญชีลูกค้า