Tips & Guides

2642 View
8905 View
7807 View
2782 View
3969 View
สาเหตุของรอยร้าวที่เห็นบนผนังนั้นอาจจะเกิดได้มาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้น จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการฉาบปูน ซึ่งปูนที่ฉาบนั้นอาจจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่น้อยไป
7658 View