Tips & Guides

สิ่งสำคัญคือ ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดในการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์แต่ละอย่างภายในห้องน้ำให้ดี และยังถูกต้องตามหลักการด้วย
366 View
สำหรับบ้านสองชั้นปัญหาที่อาจจะเจอก็คือการซึมของน้ำจากห้องน้ำชั้นบนลงมาชั้นล่าง ทำให้เกิดรอยด่างบนฝ้าเพดานของชั้นล่างและอาจทำให้ฝ้าด้านล่างพังเสียหายได้
237 View
141 View
761 View
289 View
544 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc