Tips & Guides

สิ่งสำคัญคือ ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดในการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์แต่ละอย่างภายในห้องน้ำให้ดี และยังถูกต้องตามหลักการด้วย
31 View
สำหรับบ้านสองชั้นปัญหาที่อาจจะเจอก็คือการซึมของน้ำจากห้องน้ำชั้นบนลงมาชั้นล่าง ทำให้เกิดรอยด่างบนฝ้าเพดานของชั้นล่างและอาจทำให้ฝ้าด้านล่างพังเสียหายได้
22 View
16 View
68 View
24 View
39 View
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc