Innovation for your living
ที่สุดของนวัตกรรมการกอสรางและการบริการที่สมบูรณแบบ

ที่แลนดี้ โฮม เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกสมาชิกในครอบครัว

โดยเราปรารถนาที่จะให้คุณได้บ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

นวัตกรรม บ้านหนีน้ำ FR System 

แลนดี้ โฮม ได้ศึกษาและทำการวิจัย สร้างสรรค์แบบบ้าน ให้สามารถป้องกัน

และหลีกเลี่ยงความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึง

โดยสามารถตอบโจทย์ในทุกภูมิศาสตร์การก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ