มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

เรามีความมั่นคงทางการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง 200 ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านเมืองไทย

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของทุนจดทะเบียนที่ทาง แลนดี้ โฮม ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  แลนดี้ โฮม ถือได้ว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านแห่งแรก และแห่งเดียว ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง 200 ล้านบาท  ซึ่งทุนจดทะเบียนนี้ จะเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัทฯ  และยังเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของบริษัท หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกค้าเสียหายโดยที่บริษัทเป็นผู้สร้าง  บริษัทจะสามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในส่วนนั้นได้ และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เสี่ยงต่อการ "สร้างบ้านไม่ได้บ้าน"

 

จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ ทุนจดทะเบียนของบริษัทรับสร้างบ้านที่มีชื่อเสียง 7 บริษัท พบว่าศูนย์รับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน ถือเป็นตัวเลขที่สามารถชี้วัดได้ถึงความมั่นคง อีกทั้งยังเป็นหลักประกันความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในการตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมาเป็นตัวแทนในการดำเนินการก่อสร้างให้ในอนาคต

 

"ทุนจดทะเบียนคืออะไร"

ทุนจดทะเบียน คือเงินที่เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นหลายๆ คนร่วมกันลงขัน เพื่อประเดิมเป็นทุนทำธุรกิจ โดยทุนนี้จะเอาไปใช้เพื่อการสร้างทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยจะถูกสร้างขึ้นมาจากทุนและการกู้เงินเป็นทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะแบ่งเป็นจำนวนหุ้นราคาต่อหุ้น หรือ ที่เรียกว่า "ราคาพาร์"

 

ตารางชี้แจงรายละเอียดเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่ วันที่ ทุนจดทะเบียน
1 5 สิงหาคม 2535 2,000,000 บาท
2 28 มีนาคม 2543 10,000,000 บาท
3 23 กุมภาพันธ์ 2545 40,000,000 บาท
4 14 ตุลาคม 2545 80,000,000 บาท
5 7 มิถุนายน 2548 140,000,000 บาท
6 17 สิงหาคม 2558 200,000,000 บาท

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่มุ่งเน้นการประกอบวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ได้ให้ข้อคิดที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจในการสร้างบ้าน เพื่อใช้ประกอบการเลือกและป้องกันการถูกเอาเปรียบจาก ผู้ประกอบการที่ไม่สุจริต ดังนี้ 

  • เลือกผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และมีสถาปนิกหรือวิศวกรประจำอยู่  เนื่องจากคุณภาพงานก่อสร้างที่ดีจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีวิชาชีพ อันนำมาซึ่งคุณภาพงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

  • เยี่ยมชมสำนักงานของผู้ประกอบการ เพื่อสังเกตความพร้อมในการให้บริการของผู้ประกอบการรายนั้นๆ

ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจในเรื่องของความมั่นคงของบริษัทรับสร้างบ้าน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากกระทรวงพาณิชย์ หรือ www.dbd.go.th เพื่อให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการต่อไปในอนาคต