网上预约建房服务点击这里享受优惠活动 Register Register

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

โฟร์แมน

วันที่ประกาศ : 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดงาน : ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ติดตามการทำงาน ส่งมอบงานตามสัญญา

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างเพื่อรับมอบงานจากช่าง main ช่าง sub

2.ติดต่อลูกค้า และส่งมอบงานงวดตามกำหนดในสัญญา

3.ชี้แจงผลการดำเนินงานก่อสร้างแก่ลูกค้ากรณีลูกค้ามีข้อสงสัย

4.แก้ไขและป้องกันปัญหากรณีช่างทิ้งงานและช่างทำงานล่าช้า

5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตาม Target

6.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
คุณสมบัติที่ต้องการ:

1.เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะในการควบคุมงานและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี
5.มีประสบการณ์เคยคุมงานหมู่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

 
สวัสดิการ:
 • ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • บริษัท มีค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
 • บริษัท มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ ค่าตรวจงาน รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย
 
วิธีการสมัคร: 1 . สมัครทาง Email [email protected]

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png